Indeling - vereniging 1e poolse pantser divisie nederland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Indeling

Eenheden en regimenten 1e PPD en  Commandanten per 19-07-1944

Hoofdkwartier en Staf  1e Poolse Pantser Divisie (Dowódca i Sztab 1. Dywizji Pancernej)
          
Commandant:   brig. gen. Stanisław Maczek
           Plaatsvervangend divisiecommandant: kol. Kazimirz Dworak
           Staf
           Chef-Staf: kol. Ludwik Stankiewicz
           Kwartiermeester: maj. Mieczysław Rurkowski
           
Afdeling Reserve Personeel - (Obóz Uzepełnień) - lt.kol.Stanisław Kowalski
           Afd. Reserve Tanks - (1. Swadron Czołgów Zapasowich) - ritm. Bronisław Skulicz
           Hoofdkwartier 10e Brigade PantserCavalerie - (Dtwo 10. Brygada Kawalerii Pancernej)
           Hoofdkwartier 3e Brigade Jagers - (Dtwo 3. Brygada Strzelców)
           Hoofdkwartier Divisie Artillerie - (Dtwo Artyleria Dywizyjna)
           Diensten (Służby)
           
Eskadron Staf Hoofdkwartier - (Swadron Sztabowy) - kapt. Jan Nowakowski
           Esk. Verkeersregeling - (Szefostwo 1. Swadon Regulacji Ruchu) - mjr. Anatol Pieregorodzki
           8e Esk. Militaire Politie - (8. Swa. Gendarmerie) - mjr. Michal Wolnik
           Afd. Inlichtingen - (Drużyna Wywiadu Obronnego)
           Zielzorg - (Duszpasterstwo) - Aalmoezenier - ks.Franciscek Tomczak
           8e Krijgsraad te Velde - (8. Sąd Polowy)
           Welzijnszorg - (Pluton Opieki na zolniersze)
           Kas te Velde - (Kasa Polowa) - mjr. Stefan Nowicki
           Veldpostkantoor - (Poczta Polowa)

Verkenningsregiment (pulk Rozpoznawsze Dyw.)
          10e Regiment Jagers te Paard - (10. Pułk Strzelców Konnych) - maj. Jan. Maciejowski.

10e Pantserbrigade (10. Brygada Kawalerii Pancernej)
- kol. Tadeusz. Majewski
         1e Pantserregiment - (1. Pułk Pancerny) - lkol. Antoni Stefanowicz
         2e Pantserregiment - (2. Pułk Pancerny) - lkol. Stanisław. Koszustki
         24e Regiment Ulanen - (gepantserd); (24. Pułk Ułanów) - lkol. Jan Witold. Kański
        10e Regiment Dragonders - (gemotoriseerde infanterie); (10 Pułk Dragonów) -
                                                                                                       lkol. Władysław Zgorzelski

3e Brigade Jagers (3 Brygada Strzelców) - Kol. Marian Wieroński
        1e Bataljon Jagers van Podhale - (1. Batalion Strzelców Podhalańskich) - lkol. Karol. Complak
        8e Bataljon Jagers van Brabant - (8. Batalion Strzelców) - lkol. Aleksander Nowaczyński
       9e Bataljon Jagers van Vlaanderen - (9. Batalion Strzelców Flandryjskich) - lkol. Zdzisław Szydłowski
       1e Zelfstandig Eskadron zware machinegeweren - (Samodzielna Kompania ckm.) -
                                                                                                                   maj. Marian.  Kochanowski

Divisie Artillerie (Artyleria Dywizyjna)
- Kol. Bronislaw Noel
       1e Gemotoriseerde Artillerieregiment - (1. Pułk Artylerii Motorowej) - lkol. Józef. Krautwald
       2e Gemotoriseerde Artillerieregiment - (2. Pułk Artylerii Motorowej) - lkol. Karol. Meresch
       1e Regiment Anti-tank Artillerie - (1. Pułk Artylerii Przeciwpancernej) - maj. Romuald. Dowbór
       1e Regiment Lichte artillerie Luchtafweer - (1. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej) – maj. Witold Berendt

Divisie Troepen (Oddziały Dywizjne)
       1e Bataljon Verbindingstroepen - (1. Batalion Łączności) - kol. Jan. Grajkowski
       Genie Divisie - (Saperzy Dywizyjni) ltkol. J. Dorantt

Overige Diensten (Służby)
      Geneeskundige Dienst - (Oddziały Sanitarne) - lt.kol.dr. Marian Pawłowicz
      Dienst Bevoorrading - (transport) (Oddziały Zaopetryania).- maj. Marian Żebrowski
      Technische Dienst Werkplaatsen - (Oddziały Warsztatowe-Naprace) – maj. Michał Wąsowicz
      Dienst Goederen (fourier) - (Sjef Służby Materiałowej)
      Veld Materiaal Park - (Polowy Park Materiałowy) – maj. Teodor Lesser

Statistiek

In juli 1944 telde de divisie:
    13.000 officieren, onderofficieren en manschappen  
    381 - Tanks (10e Pantserbrigade met Sherman; 10e PSK met Cromwell)
    473 – stuks artillerie
    4431 - overige voertuigen

Verliezen (augustus 1944 - mei 1945)
  Totale verliezen: ~ 304 officieren en 4855 andere rangen
     ~1100 gesneuveld
     ~3500 gewond

Verliezen toegebracht aan de vijand (augustus 1944 - mei 1945)
     Totaal 52.500 man gevangen genomen waarvan enkel in Wilhelmshaven: 1900 officieren en 32.000 soldaten.

De grootste Pools militaire begraafplaats van de divisie bevindt zich in Frankrijk,bij Granville-Langannerie in Normandië (650 personen).
In België is de grootste Pools militaire begraafplaats die van Lommel; in Nederland die van Breda.
Andere Pools militaire Erevelden in Nederland zijn te vinden in onder andere in Alphen, Axel, Breda, Ginneken, Oosterhout. Zie ook www.polishwargraves.nl
 
 
  Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland © 2002-2020                                         Website X5 Evolution 12
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu