Verslag algemene Ledenvergadering - vereniging 1e poolse pantser divisie nederland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verslag algemene Ledenvergadering

ALGEMENE   LEDENVERGADERING   11-12-2022

Aanwezig: de heren F.Bogdanowicz, A.Bugaj, A.Figiel, H.Figiel, B.Krzeszewski, M.Mosqueira, C.Nowak, F.Olejek, M.Salewicz, W,Salewicz, S.Szamrowicz, J.Verschure.
 
 
Afwezig met kennisgeving: Dhr. A.v.Dun, Mevr.K.Daniels-Kiërczak, Dhr.J.Staszek, Dhr.J.Dombeek.
 
 

AGENDA  
 
1. Opening door de voorzitter              
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen m.b.t. de ledenvergadering
 
3. Notulen (=schriftelijke bekendmaking) ledenvergadering 2020 en 2021
 
4. Jaarverslag secretaris 2022
 
5. Financieel verslag penningmeester 2022
 
6. Verslag kascommissie 2022
 
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 
8. Verkiezing bestuur:                                                                                                        
 
   Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor:
 
   Ad Figiel voor de functie van secretaris.
 
   De huidige secretaris, Frans Olejek, blijft aan als algemeen bestuurslid.
 
   Hans Figiel Voor de functie van penningmeester.
 
   De huidige penningmeester, Kees Nowak, is aftredend en herkiesbaar als
 
   algemeen bestuurslid.
 
   Tomasz Rynkun is dit jaar i.v.m. te drukke werkzaamheden moeten stoppen als
 
   bestuurslid.
   
   Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie dienen  zich uiterlijk 24 uur vooraf-
 
   gaand aan de ledenvergadering aan te melden bij de secretaris.
 
9. Mededelingen bestuur met o.a. een huishoudelijk reglement
   
10.Programma  verenigingsjaar 2023
 
11. Rondvraag
 
12. Sluiting
   
 
1. De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en geeft aan dat we door de opgelegde
 
   Covid-richtlijnen helaas twee jaar geen ALV hebben kunnen houden.
 
 
2. Er zijn vier afmeldingen binnen gekomen, zie afwezig met kennisgeving.
 
   De voorzitter geeft aan dat, i.v.m. het gegeven dat er geen ALV mogelijk was, op 16
 
   december 2021 alle leden via de mail informatie hebben ontvangen over het jaar 2020
 
 en 2021 zoals:
 
  * notulen van de ALV van 2019
 
  * jaarverslag van 2020 en 2021
 
  * het financieel jaaroverzicht van 2021
 
  * informatie m.b.t. de Algemene Leden Vergadering met de verkiezing bestuur waarin
 
    aangegeven is dat Maikel Salewicz, Jan Verschure en Tomasz Rynkun zijn voor-
 
    gedragen om de vacatures in het bestuur op te vullen.
 
    Omdat er geen bezwaren zijn ontvangen, zijn de 3 voorgedragen leden formeel
 
    opgenomen als bestuurslid in het bestuur.
 
 
    Het is altijd een gebruik geweest om tijdens onze ledenvergadering even stil te staan bij
 
    onze overleden leden. Het betreft vanaf december 2019:
 
    de overleden oudstrijders Roman Figiel, Alfons Raichert en M. Gawronski,
 
    ons lid Jan Cornelissens en de weduwen Mw Krzeszewski, Mw Krzeminski en Mw
 
    Figiel.
 
 
3. De notulen van 2020 en 2021 zijn uitgedeeld. Voor een bestuursfunctie zijn met ingang
 
   van  2022 gekozen: M. Salewicz,  J. Verschure en T. Rynkun. Inmiddels is
 
   T. Rynkun wegens te drukke werkzaamheden helaas moeten stoppen.
 
 
4. Jaarverslag van 2022 wordt uit gereikt en besproken.
 
   Er is een opmerking gemaakt dat bij de onderscheidingen ook moet worden toegevoegd
 
   dat op 26 maart 2022 W. Salewicz, B.Krzeszewski, S. Szamrowicz en F. Ruczynski het
 
   ere insigne van het 80 jarig bestaan van de Federatie van Poolse Pantserorganisaties
 
   hebben ontvangen. Verder zijn er geen bemerkingen.
 
 
5. Financieel verslag penningmeester 2022.
 
   Er worden vragen gesteld over ontvangsten en uitgaven omdat deze niet met elkaar in
 
   balans zijn. Dit is een jaarlijks terugkerend probleem omdat er bijvoorbeeld nog geen
 
   geld is ontvangen van de Stichting Jaarlijkse Herdenking, maar wel de rekeningen zijn
 
   betaald. Ook Malipaard heeft deze week pas de rekening verstuurd.  Het te bespreken
 
   voorstel in agendapunt 9 is om de ledenvergadering voortaan eind maart te houden
 
   (geboortedag 31 maart van Gen.S.Maczek). Alle rekeningen en subsidies over het
 
   voorgaand jaar zijn dan afgerond. B.Krzeszewski vraagt of het mogelijk is om diverse
 
   beschrijvingen aan te passen. Dit wordt gedaan.
 
   Ook zijn er vragen over het vaandel. Het orginele vaandel is onlangs in Polen
 
   gerestaureerd, maar de verf van het vaandel is uitgelopen, verder ontbreken er schildjes
 
  op de stok. Zowel Franjo als Bolek gaan kijken of er nog orginele foto’s/ afbeeldingen
 
   van zijn. Het nieuwe vaandel (een kopie van het oude vaandel) ziet er goed uit.
 
   Tomasz Rynkun  neemt met de restaurateur van het oude vaandel nog contact op.
 
   
 
6. Verslag kascommissie 2022   
 
    Dhr.J.Dombeek, kascontrole commisie, heeft de kas gecontroleerd en er zijn geen
 
    onrechtmatigheden geconstateerd. Hij verzoekt dan ook de Ledenvergadering  het
 
    bestuur te dechargeren over het gevoerde financieel beleid.
 
    De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
 
 
 
7.  Verkiezing nieuwe kascommissie
 
  Dhr. J.Dombeek en B.Krzeszewski (nieuw lid KC) verzorgen de kascontrole over het
 
    jaar 2023.
 
 
8.  Verkiezing bestuur
 
     Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor:
 
    Ad Figiel voor de functie van secretaris.
 
    De huidige secretaris, Frans Olejek, blijft aan als algemeen bestuurslid.
 
    Hans Figiel voor de functie van penningmeester.
 
    De huidige penningmeester, Kees Nowak, is aftredend en herkiesbaar als
 
    algemeen bestuurslid.
 
    Tomasz Rynkun is dit jaar i.v.m. te drukke werkzaamheden moeten stoppen als
 
    bestuurslid.
 
    De leden gaan akkoord met het voorstel van het bestuur.
 
    Er wordt nog een nieuwe matrix gemaakt van het bestuur met namen, functie, jaar van
 
   aftreden. (actie F.Olejek)
 
   Naar aanleiding van vragen over de functie en werkzaamheden van A.Stopa binnen de
 
   vereniging neemt Stas Szamrowicz contact op met A.Stopa.
 
 
9. Mededelingen bestuur met o.a. een huishoudelijk reglement
 
   Omdat het bestuur door de corona pandemie nog geen officieel afscheid heeft kunnen
 
   nemen van de voormalige bestuursleden B.Krzeszewski en A.Bugaj die in 2019 zijn
 
   gestopt als bestuurslid wordt in de vergadering afscheid van hen genomen.
 
   Bolek wordt bedankt voor zijn jarenlange verdiensten als vicevoorzitter (2002-2007) en
 
   voorzitter (2007 t/m 2019) van voor onze vereniging en Albert voor zijn verdiensten als
 
   webmaster in de periode 2016-2019.En volgens Pools gebruik is hen een fles Poolse
 
   wodka aangeboden.
 
   
 
   Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld met nadere regels waarop de
 
   statuten van de vereniging geen antwoord geeft. Eenieder heeft hiervan een kopie
 
   ontvangen . Een belangrijke wijziging is dat de ledenvergadering in het vervolg eind
 
   maart wordt gehouden.
 
   Het voorstel om het huishoudelijk reglement op te nemen wordt door de vergadering
 
   goedgekeurd.
 
   
 
   Website:
 
   B.Krzeszewski heeft tot op heden de website bij gehouden en geactualiseerd.
 
   Begin volgend jaar wordt de site vernieuwd en geactualiseerd. Mevr Monique van
 
   Eijsbergen gaat onze website vanaf 2023 voor ons beheren. De bestuursleden worden
 
   verzocht een foto in te sturen en een korte beschrijving er aan toe te voegen en deze
 
   naar Bolek te sturen.
 
   Het blijkt dat de website boven verwachting wordt bekeken, namelijk 15.000 maal.
 
   
 
10.Programma  verenigingsjaar 2023
 
    Zodra wij de te houden data binnen hebben van de te houden herdenkingen waar wij
 
    jaarlijks naar toe gaan, worden deze gepubliceerd in onze nieuwsbrief en op de website
 
    gezet.
 
     
 
11. Rondvraag
 
     Bert Bugaj: Omdat Bert altijd naar Stekene gaat, heeft hij bij de gemeente Stekene
 
     aangegeven de uitnodiging voor de herdenking in het vervolg naar het secretariaat te
 
     sturen en niet naar hem persoonlijk.
 
     
 
     B.Krzeszewski: vraagt of de vereniging zich heeft verdiept in de WBTR (Wet Bestuur
 
     en Toezicht Rechtspersoon) voor verenigingen.Voorzitter en secretaris zoeken dit uit.
 
     
 
     Ad Figiel heeft een nieuw inschrijfformulier gemaakt samen met zijn broer Hans, deze
 
     is niet zo formeel als het vorige inschrijfformulier en meer van deze tijd. Het nieuwe
 
     inschrijfformulier wordt op de vernieuwde website geplaatst.
 
     
 
     Franjo Bogdanowicz: m.b.t. de website merkt hij op dat tekst letterlijk 1 op 1 wordt
 
     overgenomen vwb vertaling en waarheidsbevinding op de website. Er is afgesproken
 
     dat Franjo enkele voorbeelden naar Bolek stuurt.
 
     
 
     S. Szamrowicz: er hangt tegenwoordig altijd een Poolse vlag op het ereveld die na
 
     enkele maanden niet meer toonbaar is. Hij geeft aan dat er eigenlijk vlaggen moeten
 
     worden besteld voor het ereveld omdat de gemeente de vlaggen alleen bij de
 
     herdenkingen ophangt. Bolek bied aan nieuwe vlaggen te bestellen die bij het
 
     Memorial worden gestald.
 
 

12. Sluiting vergadering om 14.00 uur


 
  Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland © 2002-2020                                         Website X5 Evolution 12
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu